VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Majitel a provozovatel internetového obchodu je:

 

Macíčkovy hračky

Květa Kolíbalová Kadlecová

Vohančice 66, 666 01 Tišnov

Zápis v ŽR je veden Městským úřadem v Tišnově pod ev. č. 370305

IČ: 66580927

(dále též jen „prodávající“)

 

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.macickovy-hracky.cz , (dále též jen „e-shop“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému volně přístupné.

 

 

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky,

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

 

3. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s ust. § 419 NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

 

 

II. Kupní smlouva

 

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

 

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy kupující doručí v rámci e-shopu řádně vyplněnou, objednávku společně se souhlasem kupujícího se zněním těchto obchodních podmínek (dále jen „objednávka“).

 

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu

ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

4. Prodávající se zavazuje neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

 

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

7. Expedici a fakturaci objednaného zboží zajišťuje prodávající.

 

 

III. Specifikace zboží a cena zboží

 

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

 

2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

 

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

 

IV. Platební podmínky

 

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

 

a) Platba na účet předem dle pokynů prodávajícího, které budou po vytvoření objednávky odeslány na email kupujícího.

b) Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží, cena za dobírku je 39,- Kč

c) Platební kartou - rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v e-shopu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Přítomnost log „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCard Secure Code“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v e-shopu prodávajícího;                                     

 

V. Dodací podmínky

 

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

 

a) Česká pošta, – ( Balík do ruky nebo Balík na poštu) - termín po odeslání bez garanční doby doručení, zpravidla do 3 pracovních dnů -- cena 119,- Kč

b) PPL CZ s.r.o. pro ČR – 119,- Kč

c) PPL CZ s.r.o. pro Slovenskou republiku – 289,- Kč pouze zásilky do 10 kg hmotnosti

d) Osobní vyzvednutí zásilky v síti výdejních míst Zásilkovny – 69,- Kč

e) Náklady na dobírku 39,-Kč

Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, dále jen „vybraný přepravce“

 

2. Zboží bude kupujícímu expedováno dle specifikace u jednotlivého produktu v e-shopu. V případě, že je uvedeno zboží skladem, nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

3. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. Náklady na dodání zboží

(viz předchozí odstavec), které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí částku dle vybraného dopravce a způsob platby, (jedná se o končenou výši nákladů na dodání zboží), ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží neúčtuje.

 

4. Prodávající neúčtuje náklady na dodání zboží při objednávce v celkové ceně objednaného zboží vyšší než 4.000,- Kč a na celou objednávku při objednání zboží s dopravou zdarma.

 

5. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 

6. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

 

7. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

 

 

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 

1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce, popř. osobním převzetím.

 

 

VII. Nároky z vad zboží

 

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

 

 

VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Po uplynutí 6 ti měsíců vadu na zboží prokazuje kupující.
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
• provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i

v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Po uplynutí 6 ti měsíců vadu na zboží prokazuje kupující.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

IX. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 

1.Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

 

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

 

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady za poštovné náleží ve výši nejmenších nákladů, které dodavatel nabízí. Poštovní poplatky - náklady na vrácení zboží od odběratele k dodavateli hradí spotřebitel. V případě vrácení peněz poštovní složenkou náleží dodavateli nutné náklady na poštovné. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

X. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 

2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními

předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

 

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího

doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

 

4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

XI. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Fakturační adresa:

Květa Kolíbalová Kadlecová
Vohančice 66, 666 01 Tišnov

e-mail: informace o zboží, dotazy a informace k reklamaci info@macickovy-hracky.cz , web: www.macickovy-hracky.cz

 

XII. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

 

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (internetová adresa http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.03.2020.

 

4. Prodávající na žádost kupujícího může provést výměnu nepoužitého zboží za jinou velikost nebo jiný druh zboží. Výměna zboží je zpoplatněna pouze náklady na poštovné.

 

 

Ve Vohančicích dne 15.03.2020